Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza wiedzę oraz umiejętności konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Dokument ten jest niezbędny w celu uzyskania licencji transportowej, licencji spedycyjnej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencji krajowej)

Kto powinien posiadać taki dokument?

Obowiązek udokumentowania wiedzy i umiejętności spoczywa na przewoźniku zajmującym się wykonywaniem transportu krajowego oraz międzynarodowego o charakterze zarobkowym, oznacza to, że certyfikatu nie wymaga się od kierowców, którzy faktycznie wykonują przewóz. Obowiązek uzyskania certyfikatu spoczywa więc na osobie lub osobach zarządzających przedsiębiorstwem takich jak:

 • prezes,
 • członek zarządu,
 • przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Certyfikat mogą posiadać również osoby zatrudnione w ramach umowy cywilno-prawnej, które posiadają uprawnienia do zawierania umów przewozu oraz zbywania i nabywania między innymi środków transportu. Wymaga się, aby osoby, które posiadają CKZ cieszyły się dobrą nienaganną opinią, co jest niezbędne do uzyskania licencji na transport osób i rzeczy. Osoba posiadająca Certyfikat kompetencji zawodowych może zarządzać maksymalnie 4 firmami i 50 pojazdami.

Kiedy certyfikat nie jest wymagany?

Jak już wspomniano certyfikat wymagany jest przy transporcie krajowym i międzynarodowym o charakterze zarobkowym. Wyjątek stanowią:

 • pojazdy przeznaczone do przewozu 8 osób plus kierowca, przeznaczone do niezarobkowego przewozu osób,
 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
 • pojazdy jednostek ratownictwa medycznego oraz inne pojazdy z zakresu transportu sanitarnego.

Rodzaje certyfikatów zawodowych

Wyróżnia się dwa rodzaje certyfikatu:

 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób.

Podstawa prawna certyfikacji

W Polsce certyfikacja jest regulowana następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Poz. 837),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

 

obraz1