Licencja transportowa

Przedsiębiorca, który posiada pojazdy, które chce wykorzystać w celach zarobkowych w niektórych przypadkach będzie potrzebował licencji na wykonywanie transportu drogowego. Jakie wymogi trzeba spełnić aby taki dokument uzyskać?

Wymagania

Licencja wydawana jest przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Jest wydawana na okres o jaki ubiega się przedsiębiorca, jednak nie krótszy niż 2 lata i nie przekraczający 50 lat. Przedsiębiorcy starający się o licencje muszą spełnić kilka warunków, przede wszystkim:

  • osoby, które wnioskują o wydanie tego dokumentu powinny cieszyć się nienaganną reputacją, oznacza to, że nie mogą być one skazane za przestępstwa umyślne prawomocnym wyrokiem sądu. Warunek ten nie będzie również spełniony, kiedy wobec osoby ubiegającej się o licencję orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  • muszą posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, którymi transport ma być wykonywany. Oczywiście wszystkie pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
  • co najmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
  • osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę oraz niezatrudnione, ale wykonujące przewozy na jego rzecz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, środowisku oraz wiarygodności dokumentów,
  • wymagane jest również posiadanie prawa jazdy określonej kategorii przez osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę,
  • wymagana jest również dobra sytuacja finansowa firmy wyrażona zabezpieczeniem w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd oraz 5000 euro na każdy kolejny.

Kto nie musi posiadać licencji?

Licencji na wykonywanie transportu drogowego nie wymaga się:

  • w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą w celach niezarobkowych,
  • w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
  • w pojazdach ratownictwa medycznego oraz usług transportu sanitarnego.

Transport międzynarodowy

Należy pamiętać o tym, że wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja może być udzielona przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu WE 1021/2009 – przedsiębiorca musi posiadać siedzibę w  jednym z krajów Unii Europejskiej oraz musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa wydawana jest na maksymalnie 10 lat z możliwością przedłużenia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

obraz2